کد خبر: 18487
معرفی رئیس و کارشناس ارشد امور اداری استان
نرجس سردار شهرکی

نام : نرجس

نام خانوادگی : سردار شهرکی

مدرک تحصیلی : لیسانس

سوابق اجرائی :

1- مسئول مطالبات شعبه زابل

2- مسئول امور اداری شعبه زابل

3- مسئول روابط عمومی اداره کل استان

تلفن تماس : 33237931-054