هفته تامین اجتماعی سال 1398 مسابقه نقاشی آرم سازمان تامین اجتماعی - استانی
منشور حقوق شهروندی - اداره کل سیستان و بلوچستان منشور  عفاف و حجاب - اداره کل سیستان و بلوچستان تازه های بیمه و تامین اجتماعی - اداره کل سیستان و بلوچستان