کد خبر: 12475
شعبه هیرمند
آدرس و شماره تلفنهای شعبه هیرمند

آدرس :                                     بلوار امام خمینی - خیابان شرکت نفت

کد پستی :                               9851615884
کد شهرستان:                           054
تلفنخانه :                                  32623223
نمابر :                                      32623123